Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov pre odberateľov newsletterov

 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa
  Baliarne obchodu, a.s. Poprad, so sídlom: Hraničná 664/16, 058 01 Poprad,
  IČO: 31 707 874,
  spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č.: 212/P
 • Identifikačné údaje sprostredkovateľa
  ENOOA, s.r.o., so sídlom: Tatranská Lomnica 177, 059 60 Vysoké Tatry,
  IČO: 48 004 375, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 31146/P
 • Účel spracúvania osobných údajov
  rozposielanie newslettrov v rámci ovplyvňovania dopytu po produktoch predávaných Prevádzkovateľom.
 • Zoznam osobných údajov, dobrovoľnosť ich poskytnutia
  Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:
  - e-mail

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základne dobrovoľného súhlasu, ktorý mu dotknuté osoby dávajú svojou registráciou pre doručovanie newsletterov. Súhlas platí na dobu 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia, pričom dotknutá osoba ho môže kedykoľvek písomne odvolať pred ukončením jeho platnosti.
 • Oprávnené osoby
  Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb vyššie menovaného sprostredkovateľa.
 • Zoznam tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté a okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené
  Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje, ani ich neposkytuje tretím stranám.
 • Zverejnenie osobných údajov
  Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
  Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať

 • a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona122/2013 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • b) nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.